Terms and conditions

Prevádzkovateľ:               Lemons Group s. r. o. 

Sídlo:                                         Dedinská 24, Žilina 010 01

IČO:                                           52 441 598

Zápis:                                         Obch. register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.: 72501/L

Zastúpená:                                 Ing. Stanislava Jaššová, konateľ spoločnosti

 

Kontakt:                                     e-mail: info@lemonky.sk, tel.: +421 911 153 811

WEB:                                         https://lemonky.com/

Značka:                                     Lemons Crochet Factory®

 

(ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „My“)

 

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

Lemons Group s. r. o., Dedinská 24, Žilina 010 01, e-mail: info@lemonky.sk

 

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti ako Predávajúceho a Vás ako Kupujúceho (ďalej aj ako „Zákazník“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vami na diaľku (ďalej aj „kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://lemonky.com/ (ďalej aj ako „LEMONKY“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.      Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke https://lemonky.com/ a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, čím vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

3.      Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

4.      Predávajúci prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Predávajúceho vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény https://lemonky.com/.

5.      Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

6.      Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom tohto elektronického obchodu za podmienok uvedených v týchto VOP.

7.      VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to takto je obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu. Odchýlne dojednania uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

 

ČLÁNOK II. ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

 

1.      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom (meno a priezvisko Kupujúceho, adresa Kupujúceho – krajina / región, ulica a číslo domu, PSČ, mesto), prípadne jeho obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, fakturačné údaje, adresa doručenia objednávky, telefónne číslo, e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy) a zoznam objednaného tovaru s kúpnou cenou za tento tovar (ďalej ako „objednávka“).

2.      Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chápaná ako kúpna zmluva uzavretá na diaľku.

 

ČLÁNOK III. OBJEDNÁVKY

 

Vašu objednávku možno realizovať nasledovnými spôsobmi:

 

1.      prostredníctvom objednávkového formuláru internetového obchodu LEMONKY po zadaní tovaru do nákupného košíka: https://lemonky.com/ určeného pre objednávky „IHNEĎ K ODBERU“ a pre „KOLEKCIE“ a

 

2.      prostredníctvom objednávkového formuláru internetového obchodu LEMONKY určeného pre objednávku tovaru „NA MIERU“: https://lemonky.com/na-mieru/

 

POSTUP PRI OBJEDNANÍ

 

A)     Objednávka realizovaná prostredníctvom objednávkového formuláru internetového obchodu LEMONKY po zadaní tovaru do nákupného košíka: https://lemonky.com/ určeného pre objednávky „IHNEĎ K ODBERU“ a pre „KOLEKCIE“.

 

         V sekcii „IHNEĎ K ODBERU“ https://lemonky.com/product-category/ihned-k-odberu/ sa nachádza výber produktov, ktoré máme na sklade. Ide o tovar iba vo vybraných farbách a veľkostiach.

 

         Časť „KOLEKCIE https://lemonky.com/kolekcie/ ponúka 5 základných kolekcií, v rámci ktorých si Zákazník môže vybrať veľkosť, farbu, prípadne kombináciu rôznych modelov. Plavky vyrobíme do 7-14 dní.

 

 

KROK Č. 1ZASLANIE OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRU NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 

1.      Cez náš internetový obchod LEMONKY si ako Zákazník môžete objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

2.      Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na našom internetovom obchode LEMONKY. Po zadaní Vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní objednávky (kúpnej zmluvy) je ste ako Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke.

3.      Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnení v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky.

4.      Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ odošlete Predávajúcemu záväznú objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne.

 

KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“

 

5.      Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná.

6.      Po odoslaní objednávkového formulára bude táto objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia objednávky), inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo. V tomto e-maily sa bude nachádzať celkový sumár Vašej objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy s Vašimi identifikačnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info@lemonky.sk.

7.      Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP. Vašu prijatú objednávku následne skontrolujeme, overíme dostupnosť tovaru na

 

KROK Č. 3: DORUČÍME VÁM INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

 

8.      Po odoslaní Potvrdenia o prijatí objednávky začneme pracovať na realizácii uzatvorenej kúpnej zmluvy a budeme Vás e-mailom informovať o odoslaní Vašej objednávky.

9.      Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

B)     Objednávka realizovaná prostredníctvom objednávkového formuláru internetového obchodu LEMONKY určeného pre objednávku tovaru „NA MIERU“: https://lemonky.com/na-mieru/

 

Zákazník má u nás možnosť objednať si aj tovar podľa vlastnej predstavy alebo modifikáciu existujúceho tovaru.

 

KROK Č. 1ZASLANIE OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRU NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 

1.      Pre vytvorenie takejto objednávky „NA MIERU“ slúži formulár zverejnený na našom internetovom obchode LEMONKY https://lemonky.com/na-mieru/. Samotné odoslanie tohto formuláru ešte nepredstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy, ide len o návrh kúpnej zmluvy, ktorý je možný meniť až do zaslania záväznej objednávky. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na našom internetovom obchode LEMONKY.

 

KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „NÁRH MODELU s CENOVOU PONUKOU“

 

2.      Po doručení vyplneného formuláru Vám do troch pracovných dní vyhotovíme návrh modelu spolu s cenovou ponukou. Návrh modelu je možné podľa požiadavky Zákazníka ďalej upraviť na základe vzájomnej dohody.

 

KROK Č. 3: DORUČÍTE NÁM POTVRDENIE, ŽE S OBJEDNÁVKOU SÚHLASÍTE (AKCEPTÁCIA CENY OBJEDNANÉHO TOVARU pri tovare objednanom na mieru)

 

3.      V prípade, ak budete mať záujem záväzne si upravený model objednať, do 5 pracovných dní od zaslania návrhu úpravy modelu nám zašlite e-mail s uvedením „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“, kde zadáte svoje identifikačné, fakturačné a dodacie údaje na základe výzvy predávajúceho v rozsahu vykonávanej objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu LEMONKY. Až potvrdením (akceptáciou) tejto cenovej ponuky dôjde k vytvoreniu „OBJEDNÁVKY S POVINNOSŤOU PLATBY“. Odoslaním záväznej objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne.

4.      Potvrdením sa Vaša objednávka bude považovať za záväznú a my začneme Vašu objednávku realizovať (tovar vyhotovíme a upravíme na základe Vašej požiadavky a zašleme ho na Vami určenú adresu).

5.      Ak by ste nám toto potvrdenie nezaslali, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo.

6.      Doručením potvrdenia o akceptácii ceny objednaného tovaru z Vašej strany sa kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v kúpnej zmluve a v týchto VOP. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

KROK Č. 4: DORUČÍME VÁM INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

 

7.      V prípade, ak nám potvrdíte cenovú ponuku, začneme pracovať na realizácii uzatvorenej kúpnej zmluvy a budeme Vás e-mailom informovať o odoslaní Vašej objednávky.

8.      Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE

 

1.      Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára podľa písmena A) alebo B) nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy je potrebné nás  neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.

2.      V prípade, ak máte u nás vytvorené registračné konto, Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v tomto konte, ku ktorému budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.      Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný ihneď o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

4.      Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

        Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno / meno a priezvisko, sídlo / bydlisko, IČO, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

        Kód objednávaného tovaru podľa ponuky alebo tiež jeho popis v ponuke;

        Množstvo objednávaného tovaru;

        Adresa miesta dodania tovaru (výklad tovaru)

5.      Zaslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je kúpna zmluva uzatvorená.

6.      Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

7.      Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) si hradí Kupujúci sám.

 

REGISTRAČNÝ ÚČET

 

1.      Kupujúci má právo zriadiť si užívateľský účet (ďalej aj ako „Registračný účet“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde si môže kontrolovať stav svojich objednávok, mať prehľad o histórii objednávok či možnosť využiť špeciálne ponuky pre verných zákazníkov. Za týmto účelom sa Kupujúci musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na našom internetovom obchode LEMONKY (ďalej aj ako „registrácia“).

2.      Registrácia na našom internetovom obchode LEMONKY nie je povinná. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať na našom internetovom obchode LEMONKY, môžete získať:

        Nakupovanie so zľavami

        informácie o stave vybavovania Vašich objednávok

        prehľad uskutočnených objednávok a zakúpeného tovaru

        pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať

3.      Kupujúci nemá na registráciu ani na zriadenie Registračného účtu právny nárok. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie je Kupujúci povinný výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP a Pravidlami ochrany osobných údajov. 

4.      V prípade, ak Kupujúci splní všetky podmienky registrácie a Predávajúci zároveň súhlasí so zriadením jeho užívateľského účtu, doručí Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú pri registrácii email s aktivačným hypertextových odkazom, na ktorý musí kliknúť za účelom dokončenia registrácie. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dokončenie registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Kupujúcim nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Kupujúcemu skôr zrušený Registračný účet podľa bodu 10. tohto článku VOP.

5.      Dokončením registrácie získa Kupujúci právo prístupu k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Tieto údaje môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň je v záujme každého Zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Zákazníka.

6.      Po registrácii bude každému Zákazníkovi priradené osobné konto, ktoré môže použiť pri vytváraní objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody pre každého Zákazníka.

7.      Kupujúci je povinný na žiadosť Predávajúceho kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Kupujúcom v rámci Registračného účtu. Údaje vedené o Kupujúcom v rámci Registračného účtu je zároveň Kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Registračnom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

8.      Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Kupujúci povinný neodkladne o tom informovať Predávajúceho, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu, v prípade, ak Predávajúci na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu pred jeho možným zneužitím.

9.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Registračného tretím osobám.

10.    Predávajúci je oprávnený zrušiť Kupujúcemu Registračný účet, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj Registračný účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti podľa bodov 8. až 10. tohto článku týchto VOP, ale aj bez udania dôvodu.

11.    Kupujúci berie na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho alebo tretích osôb.

12.    Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bodoch 8. až 11. tohto článku VOP zo strany Kupujúceho.

 

ČLÁNOK IV. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 

1.      Všetky uskutočnené (odoslané) objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.

2.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne).

3.      Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie oprávnenou osobou). Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.

 

ČLÁNOK V. DODACIE PODMIENKY

 

1.      Dodacia lehota je individuálna podľa druhu objednaného tovaru (závisí od skutočnosti, či ste si objednali tovar „IHNEĎ K ODBERU“, „KOLEKCIE“ alebo „NA MIERU“. Tovar objednávaný „IHNEĎ K ODBERU“ je na sklade, teda doručenie je možné vo všeobecnosti do 3 pracovných dní (závisí od rýchlosti doručenia doručovateľskej služby), tovar z radu  „KOLEKCIE“ je možné vyhotoviť do 7-14 dní a následne odovzdať na doručenie. Tovar vyrábaný „NA MIERU“ sa bude doručovať podľa požiadavky Z8kazníka na základe vzájomnej dohody. Dodacia lehota má orientačný charakter.

2.      V prípade, ak Kupujúcim je spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej objednávky. V prípade, ak bude Kupujúci ako spotrebiteľ požadovať úpravu produktu, lehota doručenia tovaru sa môže predĺžiť o dobu úpravy tohto produktu. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto bodu VOP, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

3.      Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.      V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v tejto lehote, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní na Vami určený bankový účet.

5.      Tovar s doručením na adresu uvedenú Kupujúcim posielame Slovenskou poštou formou listu / balíka alebo listovej / balíkovej dobierky, prípadne kuriérom.

6.      O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi Vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-mailovom oznámení, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Pokiaľ máte u nás zriadený Registračný účet, môžete si aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky pozrieť aj po prihlásení na Vašom konte.

7.      Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Zákazník písomne potvrdí v dodacom liste (Potvrdení o prevzatí), ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Obe strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v potvrdení o prevzatí svojimi podpismi. Spolu s tovarom obdrží Zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.      Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu resp. osobe oprávnenej na prevzatie tovaru uvedenej v objednávke v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v objednávke, Kupujúci zabezpečí, aby táto Oprávnená osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.

9.      Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne dopravcovi. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho.

10.    Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať

a)      náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru),

b)      požadovať kúpnu cenu objednaného tovaru v plnej výške v prípade, ak si Kupujúci objednal tovar s úpravou na mieru podľa článku III. Písm. B) týchto VOP.

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode, pričom náklady spojené s opakovaným doučovaním tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia je povinný uhradiť Kupujúci, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru.

11.    Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je tovar Kupujúcemu dodaný.

12.    Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať. Predávajúci je oprávnený fakturovať Kupujúcemu alikvótnu čiastku z celkovej zmluvne dohodnutej ceny za dopravu za každú takú čiastkovú dodávku tovaru osobitne.

 

ČLÁNOK VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

 

1.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila pošta alebo kuriérska spoločnosť, prípadne nesprávne zadaná adresa na doručenie tovaru.

2.      Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

 

ČLÁNOK VII. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1.      Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvádzané na našom internetovom obchode LEMONKY sú uvádzané ako konečné nezahŕňajú však cenu dodania tovaru.

2.      Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní internetového obchodu LEMONKY. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

3.      Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

4.      V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

5.      Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet (internet bankingom)

Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, presná čiastku a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu venu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 7 dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

ČLÁNOK VIII. DOPRAVA A POŠTOVNÉ

 

Slovenská pošta – „Balík na poštu“ – doručované na území SR                             2,20 €

 

Kuriér DHL Express – doručované na území SR                                                         7,55 €

 

 

1.      Ceny poštovného sú uvádzané pri balíkoch do 5 kg. Výška poštovného je automaticky pripočítavaná podľa rozsahu a veľkosti doručovaného tovaru a podľa krajiny, kde bude tovar doručovaný. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Zákazník vopred informovaný pred odoslaním objednávky.

2.      Okrem ceny poštovného sa automaticky účtuje aj cena balného vo výške 1,- EUR. Iné poplatky neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie Zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky.

3.      Uvedené ceny platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky.

4.      Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

 

POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA

 

Zásielky do zahraničia realizujeme v závislosti od krajiny prostredníctvom služby DHL Express alebo Slovenskej pošty (v prípade doručenia do Českej republiky). Balíky v rámci krajín EÚ a do ostatných krajín doručujeme prostredníctvom služby DHL Express.

Slovenská pošta – Česká republika                                                                                 5,50 €

 

Slovenská pošta – Európska únia                                                                                    7,20 €

 

Slovenská pošta – krajiny mimo EÚ                                                                              9,10 €

 

Kuriér DHL Express – Česká republika                                                                         16,37 €

Kuriér DHL Express – Európska únia                                                                            18,89 €

Kuriér DHL Express – USA/Kanada                                                                              22,65 €

Kuriér DHL Express – Ostatné krajiny vyššie neuvedené                                         39,10 €

Okrem ceny poštovného sa automaticky účtuje aj cena balného vo výške 1,- EUR. Iné poplatky neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie Zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky.

 

ČLÁNOK IX. STORNO OBJEDNÁVKY

 

1.      Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej objednávky v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená.

2.      V prípade, že stornujete objednávku po uhradení ceny z objednávky ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, vyhradzujeme si právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

3.     Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás  bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní na Váš bankový účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

ČLÁNOK X. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.      Zákazník, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)     tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)      tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

3.      Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.      V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických   dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

        predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.          Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Predávajúceho Lemons Group s. r. o., Dedinská 24, Žilina 010 01, e-mailom na adresu info@lemonky.sk v lehote vyššie uvedenejZákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke https://lemonky.com/.

2.      V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: Lemons Group s. r. o., Dedinská 24, Žilina 010 01, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka je Zákazník povinný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol Zákazníkovi doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej lehoty. 

3.      Tovar nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.     Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

2.      Ak Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.     Kupujúci ako spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť, ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, v takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so Zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.      Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci Zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu Zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

ČLÁNOK XI. NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

 

1.      Neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.    Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky podľa článku V. odsek 10 týchto VOP. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

 

ČLÁNOK XII. ZÁRUČNÁ DOBA

 

1.     Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

2.      Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.      Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

4.      Predávajúci nesie zodpovednosť za:

        dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky

        odoslanie tovaru bez vád

        dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

        priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si Zákazník neprial inak.

5.      Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak boli spôsobené:

        neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;

        vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho; alebo

        jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore.

6.      Ustanovenia tohto článku týchto VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

 

ČLÁNOK XIII. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v zmysle §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

 

1.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5.      Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

ČLÁNOK XIV. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

1.      Reklamačný poriadok  upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke LEMONKY a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

2.      Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a postup Kupujúceho, ktorý NIE JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

3.      Záručný servis zabezpečuje Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu.

4.      Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@lemonky.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.      Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky je povinný reklamáciu bezodkladne , uplatniť u Predávajúceho, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.

6.      Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

7.      Každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Zákazníka. Ak pôjde o dlhšiu reklamáciu, bude Zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.

8.      Predávajúci  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie…), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

9.      Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

10.    Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII

 

1.      V prípade reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese info@lemonky.sk alebo písomne na adrese: Lemons Group s. r. o., Dedinská 24, Žilina 010 01Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu: Lemons Group s. r. o., Dedinská 24, Žilina 010 01 spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že spolu s reklamovaným tovarom je povinný zaslať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru, ktorý slúži ako záručný list. V Reklamačnom formuláre stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet, dátum, Váš podpis).

2.      Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

3.      Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

4.      Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamačného formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

5.      Ak spolu s vyplneným Reklamačným formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na reklamáciu. má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

6.      Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7.      Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

8.      Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady je Predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

9.      Vybavenie reklamácie zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

        odovzdaním opraveného tovaru

        výmenou tovaru

        vrátením kúpnej ceny tovaru

        vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

        písomnou výzvou na prevzatie plnenia

        odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

10.    V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

11.    Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, teda spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

12.    Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

13.    V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

14.    Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

 

ČLÁNOK XV. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1.      Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy:  info@lemonky.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

2.      Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

3.      Bližšie informácie nájdete aj tu:

        https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,

        https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

ČLÁNOK XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.      Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, ak je Kupujúci osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.

2.      Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmenu týchto VOP.

3.      Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Kupujúcemu. Podpísaním kúpnej zmluvy dáva Kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

4.      Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

5.      VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

6.      Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

7.      Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach Kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli Predávajúcim písomne uznané.

8.      Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

9.      VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na internetovej stránke LEMONKY.

10.    Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti zmluvných strán z kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle objednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

a) dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo

b) dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho).

11.    Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

12.    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.05.2020.

 

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

fax č. 041/763 21 39

WEB: https://www.soi.sk/

 

AUTORSKÉ PRÁVO:

1.      Webová stránka E-SHOP-u a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

2.      Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

 

 

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Lemonky

Exclusive handmade beachwear and resortwear

0


Language